English Language Русский Язык
phones
Dreamville logo

Визи2012-01-29

Видове визи:

І. За летищен транзит / виза вид “А”/

ІІ. За краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване или планирано пребиваване / виза вид “С”/

ІІІ. За дългосрочно пребиваване / виза вид “D”/

Обща информация: Визите се издават от дипломатическите и консулски представителства на Република България. Заявлението за издаване на виза се подава по образец не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 3 дни преди датата на планираното пътуване лично или чрез упълномощен представител. 

І. ВИЗА ЗА ЛЕТИЩЕН ТРАНЗИТ /ВИД ”А”/ 

Необходими документи:

- Редовен документ за задгранично пътуване.
- Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване в следващите държави по маршрута, както и за държавата - цел на пътуването, ако такива са необходими.
- Актуална цветна снимка - паспортен формат.
- Резервация за полет.
Преди издаване на визата за летищен транзит се представя билет и копие от него.

ІІ. ВИЗА ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ /ВИД „С”/

Виза за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване
Виза за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване се издава на чужденец, който влиза в страната еднократно, двукратно или многократно за общ срок на пребиваване до 90 дни в рамките на всеки 6 месеца, считано от датата на първото влизане. Многократната виза за краткосрочно пребиваване може да бъде със срок на валидност до 12 месеца или по изключение – до 5 години, като: 

2.1.    Многократна виза със срок на валидност до една година може да бъде издадена на чужденец, при условие че през предходната година е получил виза за краткосрочно пребиваване и е била използвана в съответствие със законовите разпоредби за влизане и пребиваване в Република България и са налице основания за кандидатстване за многократна входна виза.

2.2.    Многократна виза, със срок на валидност не повече от 5 години, може да бъде издадена на чужденец, при условие че през предходните две години е получил и използвал едногодишна виза за многократно влизане, в съответствие със законовите разпоредби за влизане и пребиваване в Република България и основанията за искане за многократна входна виза все още са валидни.

Образец на покана декларация може да получите от съответната служба от Дирекция “Миграция”- МВР  и регионалните й звена. 

ІІІ. ВИЗА ЗА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ / ВИЗА ВИД „D”/

Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република България. (по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ)

Визата за дългосрочно пребиваване дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност.

При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване кандидатът представя : 

-    Заявления за издаване на виза - 2 /два/ броя;
-    Редовен документ за задгранично пътуване;
-    Копия от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопия на притежаваните разрешения за пребиваване - 2 /два/ броя;
-    Актуални цветни снимки-паспортен формат – 2 /два/ броя;
-    Оригинали на документи и 2 /два/ броя копия от тях, обосноваващи искането за виза за дългосрочно пребиваване, по реда на Закона за чужденците в Република България и на правилника за прилагането му и за притежаваните финансови средства за издръжка и подслон;

-    Застрахователна полица и копие от нея, издадена от застрахователно дружество, имащо лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на Европейския съюз с минимален размер на покритие 30 000 евро, покриваща всички разходи по репатриране и неотложна медицинска помощ и спешно болнично лечение за лечение за периода на пребиваване. 

НОВО!
Притежателите на шенгенски визи ще могат да посещават и пребивават в България без български визи.

На 26.01.2012 Правителството на РБ реши, че до  датата на пълното присъединяване на България към Шенгенското пространство България едностранно ще прилага безвизов режим към притежателите на валидни шенгенски визи. С това свое решение България  ще прилага изцяло достиженията на правото от Шенген. По смисъла на решението притежателите на изброените визи и разрешения за пребиваване  имат право да влизат и пребивават на територията на Република България за период от не повече от три месеца в рамките на всеки шестмесечен период, считано от датата на първото влизане, без да притежават  българска  виза за краткосрочно пребиваване.

Назад към Визова Информация

Какво ново